POLITICA privind prelucrarea datelor cu caracter personal

www.radunicolaefoto.ro

www.radunicolaefoto.ro vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor
În conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 190/2018, Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, www.radunicolaefoto.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.
www.radunicolaefoto.ro prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator servicii pentru derularea următoarelor activități:
– respectarea clauzelor contractului de munca, inclusiv respectarea de obligațiile stabilite prin lege sau prin acorduri colective;
– îndeplinirea atribuţiilor legale;
– organizare/derulare activitati curente;
– soluționare a cererilor, petitiilor, sesizarilor , plângerilor;
– închieiere contracte de furnizare de bunuri/servicii;gestionarea, planificarea si organizarea muncii;
– formulare de acțiuni și reprezentare în instanță;
– asigurarea egalitații si diversității la locul de muncă;
– asigurarea sanatății și securitiății la locul de muncă;
– evaluarea capacității de muncă a salariaților;
– valorificarea drepturilor de asistență socială;
– exercitarea drepturilor legate de ocuparea unui loc de muncă;
– organizarea încetării raporturilor de muncă;
Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, www.radunicolaefoto.ro prin serviciile/birourile/compartimentele din structura sa nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă răspunde la petiții, a formula răspunsuri la punctele de vedere solicitate, etc.

Temeiul legal al prelucrării datelor
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului www.radunicolaefoto.ro, conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din GDPR.
În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, www.radunicolaefoto.ro, va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.
Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de serviciile/birourile/compartimentele din cadrul www.radunicolaefoto.ro, sunt următoarele:
• Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE
• Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004 • Legea nr. 544/2004, Ordonanța Guvernului nr. 27/2002
• Codul de procedură civilă

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
Politica privind protecția și securitatea datelor personale a www.radunicolaefoto.ro, este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.
Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul www.radunicolaefoto.ro sunt următoarele:

Pentru intocmirea contractelor:
• nume, prenume,
• semnătura,
• detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,
În mod excepțional:
• serie și număr CI/BI

Sursa datelor cu caracter personal
Singura sursă a datelor cu caracter personal pe care le deține si procesează www.radunicolaefoto.ro, sunt doar cele livrate ce către clinti personal.

Perioada de stocare a datelor personale
Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților serviciilor din cadrul www.radunicolaefoto.ro, de relații publice, petiționare, formulare de puncte de vedere, derulare activitati curente, soluționărea acțiunilor de către instanțele de judecată competente, îndeplinirea atribuţiilor legale, soluționare a petitiilor, plângerilor.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ
Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

 

DECLARAȚIE DE POLITICĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


În conformitate cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, www.radunicolaefoto.ro
prelucreaza date si informatii cu caracter personal în conformitate cu obligaţiile sale legale, pentru îndeplinirea unor sarcini care servesc unui interes public sau care fac parte din exercitarea autorităţii publice, prelucrarea avand un temei în dreptul intern si european, personalul entitatii avand obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate date cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate) în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate prin utilizarea de metode şi tehnologii de securitate, politici de securitate, regulamente şi proceduri de lucru.

 


ADOPTĂ PREZENTA POLITICĂ
garantează și respectă drepturile prevăzute de lege, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.